ระบบบำบัดน้ำเสีย 195 แห่ง

น้ำเสียเข้าระบบ

1 %

572.928

ล้าน

ลบ.ม./ปี

ประชากรที่ได้รับบริการบำบัดน้ำเสีย

0

ล้าน

คนที่ได้รับบริการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

3.6

พัน

พันกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า /ปี

ระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนในประเทศไทย

สรุปข้อมูลโครงการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

พื้นที่ดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร
ระบบรวบรวมไปบำบัดนอกพื้นที่
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร11120
สสภ.1410
สสภ.2300
สสภ.3490
สสภ.4710
สสภ.54170
สสภ.6710
สสภ.7280
สสภ.81020
สสภ.9401

1 จาก 2

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละลุ่มน้ำและจังหวัดของประเทศไทย

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั้งหมดในประเทศ :

195 แห่ง

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย :

2 แห่ง

ลุ่มน้ำ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่เดินระบบ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เดินระบบ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ยกเลิกโครงการ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในแผนการก่อสร้าง
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก 6210936
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 131101534
ชี 6110857
ท่าจีน 141001567
น่าน 5400916
บางปะกง 4001541
ปิง 4000462
ป่าสัก 4100535
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 134001712
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 113001438

1 จาก 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่

pcd

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดต่อเรา

dwd.pcd@gmail.com

Support Center

โดย

pcd