ระบบบำบัดน้ำเสีย 202 แห่ง

น้ำเสียเข้าระบบ

1 %

624.74

ล้าน

ลบ.ม./ปี

ประชากรที่ได้รับบริการบำบัดน้ำเสีย

0

ล้าน

คนที่ได้รับบริการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

3.6

พัน

พันกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า /ปี

ระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนในประเทศไทย

สรุปข้อมูลโครงการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

พื้นที่ดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร
ระบบรวบรวมไปบำบัดนอกพื้นที่
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร11120
สสภ.1410
สสภ.2300
สสภ.3490
สสภ.4710
สสภ.55170
สสภ.6710
สสภ.7280
สสภ.81020
สสภ.9401

1 จาก 2

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละลุ่มน้ำและจังหวัดของประเทศไทย

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั้งหมดในประเทศ :

202 แห่ง

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย :

0 แห่ง

ลุ่มน้ำ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่เดินระบบ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เดินระบบ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ยกเลิกโครงการ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในแผนการก่อสร้าง
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก 6210936
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 144101934
ชี 6120957
ท่าจีน 141001667
น่าน 5400916
บางปะกง 4001541
ปิง 4000462
ป่าสัก 4100535
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 134101812
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 113001438

1 จาก 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/07/05/77d7981b327939b3e230523b.jpg

การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค

วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค” ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ ณ ห้องนภาแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ เนเจอร์ ภ…

/images/no_image.png

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่ระบายน้ำเสีย เข้าสู่ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา เกาะล้าน หาดตาแหวน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ช่วงบ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่. 13 (ชลบุรี) มอบนายกิตติกุล สารสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ร่วมกับเจ้า…

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/06/07/9be77195c12e991c86b2ae97.jpg

แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยต่อระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

สถานการณ์อุทกภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบรวบรวมและบำบัดนํ้าเสียที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียได้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอ…

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/05/20/988e7e2da8e9ecd49904d79b.JPG

คพ. ฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค” ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคเหนือ

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค” ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคเหนือ ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แ…

การลงพื้นที่

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/07/08/9f5b585c9dfc3bfa229dbabd.jpg

การติดตามตรวจสอบ

เข้าติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เกาะเสม็ด –อ่าวลูกโยนแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบนายกิตติกุล สารสุวรรณ นักวิชาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าติดตามตร…

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/07/08/f0de5f9f0e23ad0f1955c8e9.jpg

การติดตามตรวจสอบ

ติดตามประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลเพ เกาะเสม็ด – หาดทรายแก้ว จังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบนายกิตติกุล สารสุวรรณ นักวิชาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าติดตามต…

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/07/08/885de4343427bfe5266516f1.jpg

การติดตามตรวจสอบ

ติดตามประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบนายกิตติกุล สารสุวรรณ นักวิชาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองขลุง รายละ…

/images/no_image.png

การติดตามตรวจสอบ

ลงพื้นที่ก็บข้อมูลและสำรวจระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา เกาะล้าน หาดตาแหวน เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตและวัตถุปประสงค์ของโครงร่างการศึกษาวิจัย นักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบนายกิตติกุล สารสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและสำรวจระบบรวบรวมและ…

pcd

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดต่อเรา

dwd.pcd@gmail.com

Support Center

โดย

pcd