ระบบบำบัดน้ำเสีย 206 แห่ง

น้ำเสียเข้าระบบ

1 %

572.928

ล้าน

ลบ.ม./ปี

ประชากรที่ได้รับบริการบำบัดน้ำเสีย

0

ล้าน

คนที่ได้รับบริการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

3.6

พัน

พันกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า /ปี

ระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนในประเทศไทย

ชั้นข้อมูล

สรุปข้อมูลโครงการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

พื้นที่ดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร
ระบบรวบรวมไปบำบัดนอกพื้นที่
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร12120
สสภ.1410
สสภ.2310
สสภ.34100
สสภ.4810
สสภ.55170
สสภ.6710
สสภ.7280
สสภ.81120
สสภ.9401

1 จาก 2

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละลุ่มน้ำของประเทศไทย

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั้งหมดในประเทศ :

206 แห่ง

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย :

2 แห่ง

ชั้นข้อมูล

ลุ่มน้ำ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่เดินระบบ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เดินระบบ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ยกเลิกโครงการ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในแผนการก่อสร้าง
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก 6210936
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 141101634
ชี 6110857
ท่าจีน 151001667
น่าน 6300916
บางปะกง 4001541
ปิง 4010562
ป่าสัก 4100535
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 144001812
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 113001438

1 จาก 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://vallaris.pcd.go.th/files/2021/10/19/3c758fc3545ab81c4cc07572.jpg

ข่าวของ สุโขทัย

ข่าวของ สุโขทัย

การลงพื้นที่

https://vallaris.pcd.go.th/files/2021/10/18/f0f389d765914157545b35dd.jpg

ข้อร้องเรียน

การลงพื้นที่ สุโขทัย

การลงพื้นที่ สุโขทัย

https://vallaris.pcd.go.th/files/2021/10/19/a50c5598c8cdd86e270f8c59.png

ข้อร้องเรียน

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน

pcd

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดต่อเรา

dwd.pcd@gmail.com

Support Center

โดย

pcd